პირობები

მშრალი წმენდისა და რეცხვის მომსახურების ზოგადი პირობები

ჩაბარების/დატოვების (Drop-off) ქვითარის გაცემა

როდესაც ნივთები გადაეცემა მომსახურების შემსრულებელს, დოკუმენტი (დოკუმენტები), რომელიც ქმნის ჩაბარების ქვითარს (ე.წ. drop-off), უნდა შეიცავდეს შემდეგ მონაცემებს:

 • მაღაზიის სახელი
 • ნივთის დატოვების თარიღი
 • ნივთის რაოდენობა და მახასიათებელი
 • შეკვეთილი მომსახურების სახე
 • ყოველი მომსახურების ფასი
 • მომსახურების მიმწოდებლის შესაძლო მინიშნებები/მითითებები
 • მომსახურების შემსრულებლისათვის ჩაბარებული ნივთის ღირებულება შეძენისას, როცა ეს ღირებულება აღემატება კომპენსაციის მასშტაბს
 • დავის შემთვევაში “თანხმობის რეპორტი“-ს (ე.წ. friendly report) არსებობა.

 

ბიზნესის პასუხისმგებლობა

კომპანიები შესაძლო საუკეთესო შედეგის მისაღწევად ვალდებულნი არიან გამოიყენონ ყველა საჭირო ძალისხმევა მათთვის მინდობილ ნივთებთან მიმართებაში.

კანონის დებულებების შესაბამისად:.

იმ შემთხვევაში, თუ დაზიანება გამოწვეულია ფარული ნაკლის გამო (მაგ., წარმოების დეფექტი, ბუნებრივი ცვეთით ან ბუნებრივი დაზიანებით, კლიენტის მიერ გაუფრთხილებელი მოვლით და სხვა), მომსახურების მიმწოდებელს არ შეიძლება დაეკისროს პასუხისმგებლობა.

მარკირება

შეგახსენებთ, რომ მოქმედი რეგულაციების შესაბამისად არსებობს ორი სახის ეტიკეტი:

 • შემადგენლობის ეტიკეტი, რომელიც არის სავალდებულო (მაგ.: ბამბა, შალი, აბრეშუმი, პოლიესტერი / ბამბა და ა.შ.) 
 • მოვლის ეტიკეტი, რომელიც რეკომენდირებულია.

არასწორი მარკირების შემთხვევაში მომსახურების მიმწოდებელს არ შეიძლება დაეკისროს პასუხისმგებლობა.

პროფესიონალი მომსახურების შემსრულებლის პასუხისმგებლობა ქიმწმენდის ან რეცხვის პროცესში (ტანსაცმელი შემადგენლობის აღმნიშვნელი ეტიკეტით)

     ეტიკეტი                                                      მოვლის ეტიკეტით          ეტიკეტის გარეშე  
 

 • ქურდობა, ხანძარი, წყლით დაზიანება, დაკრგვა, ნივთების სხვა მომხმარებლისათვის შეცდომით გადაცემა, მანქანის(მოწყობილობის) ინციდენტი, დამუშავება, მოპყრობა, მიწოდება  ..........................................................................დიახ................................არა
 • არაკომპეტენტური დამუშავება.................დიახ................................არა
 • ფარული ნაკლი (ცვეთა და დაზიანება, ჩრჩილი, მჟავას შხეფი და ა.შ.), ნაკერები კიდეზე ...........................................................დიახ................................არა
 • პიგმენტური საღებავი, დაფარვა, კიდის დაკარგვა
 • ფიბრილაცია, რთული(მძიმე) ლაქები.......დიახ.................................არა
 • მგრძნობიარე ფერების გაუფერულება, გაჟონვა
 • ქსოვილის ბოჭკოების თავშეყრა..................დიახ.................................არა

არ არსებობს გარანტია ღილაკებსა და მორთულობაზე (გატეხვა, გაუფერულება, გადნობა, დეფორმირება, განცალკევება, დანაკარგი მეჩხერი ძაფების გამო, ორთქლის გამო გამქრალი ღილაკები და ა.შ). ნებისმიერი ნივთს, რომელსაც არ შეუძლია გაუძლოს რეცხვის პროცესს, არ უნდა იქნეს მიღებული ან მოხდეს მიღება წერილობითი მინიშნებით, ან მომხმარებლის შეკვეთის ფორმით ან წინარე-დამუშავების შემდგომი შეტყობინებით.

კომპენსაცია

როდესაც მომსახურების შემსრულებელი ანგარიშვალდებულია, კომპენსაციის ოდენობა განისაზღვრება შემდეგნაირად:

80% - 3 თვეზე ადრე ნაყიდი ნივთის შემთხვევაში;

60% - 30 თვეზე ადრე ნაყიდი ნივთის შემთხვევაში.

ზემოაღნიშნულის მიუხედავად, თუ მომსახურების შემსრულებლისთვის გადაცემული ტანსაცმლის/ნივთის ღირებულება აღემატება კომპენსაციის ნუსხაში განსაზღვრულ თანხას, კომპენსაცია გამოითვლება იმ ღირებულების საფუძველზე, რომელიც მომხმარებელმა მიუთითა წერილობით ფორმაში და ტანსაცმლის/ნივთის დატოვების დროს წარუდგინა შეძენის დამადასტურებელ საბუთი.
რაც შეეხება ხანდაზმულ ნივთებს, კომპენსაცია შეადგენს იმ თანხის 30%-ს, რომელიც აღნიშნულია კომპენსაციის ნუსხაში. რაც შეეხება ძლირად ნახმარ/გაცვეთილ ნივთებს, რომელიც იძლევა შეშფოთების საფუძველს, მომსახურების მიმწოდებელს შეუძლია გააკეთოს მითითება/მინიშნება ჩაბარების ქვითარზე. რაც შეეხება იმ ნივთებს, რომელთა ღირებულებაც აშკარად ნაკლებია კომპენსაციის ნუსხაში აღნიშნულზე, კომპენსაციის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს ნივთის ღირებულებას.
ქიმწმენდის პროფესიონალური სამრეცხაო იღებს ვალდებულებას ყოველწლიურად გადახედოს საკომპენსაციო ნუსხაში მითითებულ ფასებს, ტანსაცმელზე ფასების ზრდის შესაბამისად.

მრავალ-ნაჭრიანი ნივთების ანაზღაურება

მრავალ-ნაჭრიანი ნივთის ან მისი ნაწილის დაზიანების ან დაკარგვის შემთხვევაში (3-ნაჭრიანი პიჯაკი, ქალის პიჯაკი, საყოფაცხოვრებო ნივთები, საწოლის თეთრეული და ა.შ.), ანაზღაურდება მხოლოდ ჩაბარებული ტანსაცმლის ნაწილები. უმნიშვნელოდ გახეული და გარღვეული ნივთი ანაზღაურდება გამწმენდის ფასით ისე, რომ მომხმარებელს არ შეეძლოს მოთხოვნა კომპენსაციის სხვა ფორმაზე.

ტყავი და ბარხატი

რადგანაც ასეთი ნაჭრისგან დამზადებული ნივთებს თითქმის არასოდეს არ გააჩნიათ მოვლის ეტიკეტი, მომსახურების შემსრულებელი მოქმედებს სიფრთხილით და გულმოდგინებით, მაგრამ ყოველთვის არ შეუძლია აღკვეთოს:

 • ტექსტურის უმნიშვნელო დისპრესია, დეფორმირება და ფერი.
 • დამამზადებლის ფარული დეფექტების გამოვლენა (მარკირება, ნაკლოვანებები, ნაწიბურების ნიშნები)
 • გაუთვალისწინებელი და ნაკლებად ცნობილი მოვლენა (ზეთების პოლიმერიზაცია) ან გარდაუვალი მოვლენა (პასტელის ფერების გაქრობა).

აქედან გამომდინარე, მას არ შეიძლება დაეკისროს პასუხისმგებლობა.

პრეტენზიები/საჩივარი

ყველა პრეტენზიის წარდგენა უნდა მოხდეს ნივთის მიწოდებისთანავე. განაცხადის ფორმა შევსებული და ხელმოწერილი უნდა იქნეს, როგორც მომხმარებლის, ასევე მომსახურების შემსრულებლის მიერ. არ მიიღება მიწოდების შემდეგ გაკეთებული ნებისმიერი პრეტენზია. იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი არ არის კმაყოფილი მიღებული პასუხით ან თუ მან ზემოაღნიშნული წესების შესაბამისად პრეტენზიის წარდგენიდან ერთი თვის განმავლობაში არ მიიღო არანაირი პასუხი, მომხმარებელს შეუძლია გააკეთოს განცხადება FFF- ის ვებ-გვერდზე არსებული აპლიკაციის ფორმის გამოყენებით შემდეგ მისამართზე: აღნიშნული პროცესი, მან / იგი შეიძლება, ეს საქმე: Médiation Franchise-Consommateurs de la Fédération Française de la Franchise : 29, Boulevard de Courcelles - 75008 Paris.

კომისირება უფასოა.

შენახვა

ძვირადღირებული ტანსაცმელის (ბეწვეული, სადღესასწაულო კაბები ...) გარდა, არა მოთხოვნილი ნივთები ქიმწმენდის პროფესიონალური დაწესებულებას შეუძლია შეინახოს მის შენობაში 3 თვის განმავლობაში ყოველგვარი დამატებითი საფასურის გადახდის გარეშე.

არ გატანილი ტანსაცმელი დამატებითი საფასურის გარეშე უნდა იყოს დაცული 3-დან 12 თვემდე.

კონკრეტული დებულებები გათვალისწინებულია ძვირადღირებულ ნივთებზე, რომელშიც ნათქვამია, რომ თუ ასეთი ნივთების გატანა არ მოხდება იმ დღეს, რომელიც მითითებულია ქვითარზე, ეს ნივთები განიხილება ისეთ ნივთებად, რომლებიც ექვემდებარებიან შენახვას საფასურის გარეშე.

ნებისმიერი ნივთი, რომელიც ერთი წლის განმავლობაში არ იქნება მოთხოვნილი, თავისუფლად შეიძლება გატანილი იქნეს საჯარო რეალიზაციაზე (31/12/68-ის N 1248 კანონის შესაბამისად). დაუშვებელია მიწოდების შემდეგ გაკეთებული ნებისმიერი პრეტენზია. ასეთ შემთხვევაში არ მიიღება არანაირი პრეტენზია შემსრულებლისადმი.

ნივთი ითვლება დაკარგულად, თუ არ მოხდა ამ ნივთის დაბრუნების მომენტიდან ორი თვის განმავლობაში მომხმარებლისათვის გადაცემა, იმ პირობით, რომ გაკეთდა წერილობითი მოთხოვნა.  

თუ მომხმარებელი მიუთითებს საქონლის ღირებულებას და მიიღებს განაცხადს სპეციალური განაკვეთის შესახებ, როდესაც აბარებს მის ნივთს - ასეთი თანხა გათვალისწინებული იქნება დასაბრუნებლად.

სარეცხი

რადგან ჩაბარებისას ნივთების ზუსტი ღირებულების დადგენა შეუძლებელია, მომსახურების შემსრულებლის მხრიდან პასუხისმგებლობის შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემოიფარგლება თანხით, წარმოდგენილი სულ მცირე 12-ჯერ სამრეცხაოსთან შეთანხმებულ ფასზე. იზრდება 15-ჯერ ზეწრებისათვის.

თანხა, რომელიც დაანგარიშებულია ზემოაღნიშნულის საფუძველზე, არ ექვემდებარება დაბრუნებას, რომელიც აღემატება ახალი ნივთის ღირებულებას. ზიანის შემთხვევაში, მრეცხავს არ უნდა დაეკისროს პასუხისმგებლობა შემდეგი შემთხვევებში:

 • როდესაც თეთრეულის ფასი განისაზღვრება წონით, შერეული ნივთების შემთხვევაში, რომელიც ვერ უძლებენ ერთნაირ რეცხვას, რადგანაც არ არის დაფასოებული ან გაკონტროლებული
 • როდესაც თეთრეულის ფასი განისაზღვრება ნივთების რაოდენობის მიხედვით:
 • შერეული ბოჭკოებისაგან წარმოებული ნივთები და შემადგენლობის აღმნიშვნელი მარკირების გარეშე;
 • ნივთები, რომელთაც ესაჭიროებათ სპეციფიკური მოვლა და ჩაბარებისას მომხმარებლისაგან არ მოხდა ამ ინფორმაციის იდენტიფიცირება;
 • ძლიერ ნახმარი ნივთები ვერ უძლებენ სტანდარტულ რეცხვას
 • ნივთის არა-ტექსტილის შემადგენლობის აქსესუარები